Herb

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Nr 2 im. Księdza Profesora Józefa Tischnera

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

Projekty edukacyjne zrealizowane i w trakcie realizacji

REALIZACJA PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

Projekt Leonardo da Vinci oraz Programy Operacyjne Kapitał Ludzki

Tytuł projektu: Hotel- łącznik kultur (projekt zrealizowany)- Anita Wala

 • Rozpoczęcie projektu 01.03.2013

 • przeprowadzenie rekrutacji i wybranie 20 uczestników projektu

 • przeprowadzenie przygotowania językowego i kulturowego

 • młodzież brała udział w zajęciach języka angielskiego zawodowego i w kursie języka czeskiego na poziomie podstawowym młodzież otrzymała niezbędne pomoce dydaktyczne: CD, rozmówki angielskie w hotelarstwie na mp3,

 • rozmówki czeskie, podręcznik do nauki języka czeskiego, słownik turystyki i hotelarstwa polsko-angielski, angielsko-polski, przybory do pisania, 
 • młodzież brała udział w warsztatach i zajęciach indywidualnych z psychoterapeutą

 • zakupiono niezbędne pomoce techniczne do zarządzania projektem oraz wstępnie zorganizowano transport do miejsca praktyk czas praktyk: 0d 02 do 29 września

 • rozpoczęto prace nad wypełnianiem dokumentów Europass- mobilność

 • Na bieżąco prowadzi się rozmowy i korespondencję z agencją pośredniczącą dotycząca miejsca zakwaterowania, wyżywienia, organizowania czasu wolnego oraz wyboru efektów hotelowych dla uczniów miejsc do odbywania praktyki

Tytuł projektu: Mam doświadczenie, mam lepsze perspektywy (projekt realizowany)- Joanna Krupa

 • Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Wspólnot Europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez Całe Życie”.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość Systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe, projekt pt. „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”
 • Beneficjent (organizacja wnioskująca): Żorska Izba Gospodarcza, Żory
 • Organizacja pośrednicząca: Eurocultura, Vicenza, Włochy
 • Najważniejsze rezultaty projektu:
 • Wyjazd 15 uczniów z naszej szkoły na staż zagraniczny (maj-czerwiec)

 • doświadczenie zawodowe uczestników

 • poszerzona wiedza, nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczestników (zarówno formalne, jak i nieformalne)

 • udoskonalone kompetencje językowe uczestników

 • większe zdolności adaptacyjne i międzykulturowe uczestników

 • rozwój osobisty uczestników

 • nawiązane kontakty międzynarodowe

 • większe szanse na zatrudnienie uczestników i wsparcie ich aktywności na europejskim rynku pracy.

Tytuł projektu: Nowe doświadczenia- gwarancją na europejskim rynku pracy. (projekt zaakceptowany)- Joanna Krupa, Małgorzata Herman i Małgorzata Albrycht

 • Głównym celem projektu jest zdobycie międzynarodowego doświadczenia, praktycznej wiedzy, zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie znajomości języków obcych przez uczniów trzech zawodów. Uczniowie technikum logistycznego poznają funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego, prognozowanie popytu, gromadzenie zapasów i związaną z tym gospodarkę magazynową, organizację transportu. Młodzież technikum ekonomicznego formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej, kadry, płace, podatki, finanse i księgowość. Technikum obsługi turystycznej zdobędzie umiejętności organizowania imprez turystycznych, ich promocji i zasad rozliczania. Uczniowie wyjadą na czterotygodniowe praktyki w dwóch grupach po 18 osób. Nad każdą z grup opiekę sprawować będzie 2 nauczycieli organizacji wysyłającej. Komisja rekrutacyjna na podstawie formularza zgłoszeniowego oraz testu kompetencji zawodowych wyłoni grupę uczestników. Młodzież weźmie udział w zajęciach z języka angielskiego zawodowego i włoskiego na poziomie podstawowym, dodatkowo w warsztatach z doradcą zawodowym i w zajęciach kulturowych przygotowanych wspólnie z partnerem projektu-instytucją pośredniczącą Sistema Turismo s.r.l, która posiada długoletnie doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Partner projektu wskazał zakłady pracy, w których uczniowie będą odbywać praktyki zgodnie z zawodem. Zdobyte umiejętności pozytywnie wpłyną na ich mobilność na rynku pracy, ułatwią osobisty rozwój oraz zwiększą szanse na zatrudnienie. Dodatkowo młodzież będzie miała możliwość sprawdzenia się na ile są przygotowani do samodzielnego życia i podejmowania decyzji. Uczniowie będą mieli możliwość integracji zarówno na poziomie szkolnym ( będą z różnych klas i zawodów) jak i w środowisku europejskim.
 • Obecnie w celu podpisania umowy finansowej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu staży zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci dokonano kompletowania niezbędnej dokumentacji i umieszczono informacje na stronie internetowej szkoły oraz na portalu internetowym tuzory.pl

Pozostałe projekty dofinansowane ze środków UE


Aktywna Nauka”- Monika Piecha. Irena Sozańska, Joanna Krupa

 • W projekcie biorą udział klasy II A, II B i III C. Uczniowie biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z retoryki, matematyki i doradztwa zawodowego.
 • Zajęcia z retoryki uwzględniają ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i dykcyjne narządów artykulacji oraz budowanie wystąpień publicznych i sztuki argumentacji. Efektem tych zajęć ma być umiejętność sprawnego porozumiewania się w języku ojczystym i ekspresja kulturalna.

 • Zajęcia z matematyki są prowadzone w oparciu o materiał przewidziany do opanowania z wykorzystaniem platformy e-learningowej i materiału dydaktycznego. Efektem tych zajęć ma być wzrost kompetencji matematycznych i informatycznych.

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego uwzględniają pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Uczniowie opracują indywidualne plany kariery edukacyjno – zawodowej. Efektem tych zajęć ma być wzrost kompetencji w zakresie inicjatywności i przedsiębiorczości.

Projekt wymiany „Wspólne zainteresowania-inne kultury”- Anita Wala

 • projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w dniach 0d 01 do 06 października 2012
 • projekt został współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współprace Młodzieży, wymiana odbyła się w Żorach uczestniczyło w niej 12 uczniów i 2 nauczycieli z Kamp-Lintfort, zorganizowano wspólne zajęcia oraz wycieczki

Partnerzy w nauce” - Edyta Adamczyk-Antullis


 • projekt zrealizowany, koordynowany przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

 • Prowadzenia w szkole licznych działań edukacyjnych dla uczniów, finansowanych ze środków projektu (zajęcia pozalekcyjne, zajęcia wyrównawcze, wycieczki i obozy naukowe).

 • Nawiązania stałej współpracy z Uniwersytetem Śląskim.

 • Otrzymania zakupionego ze środków projektu sprzętu służącego interaktywnemu prowadzeniu zajęć (tablica interaktywna, drukarki, magnetofony, materiały papiernicze itp).

 • Nawiązania współpracy ze szkołami w innych regionach (wspólne wycieczki i obozy, udział w konkursie).

 • Uzyskanie środków na wyposażenie w nowoczesne materiały edukacyjne.

 • Wsparcie nauczycieli o twórczej postawie wobec zadań dydaktycznych

Projekt systemowy „Mam pracę – mam zawód w regionie’- Małgorzata Albrycht


 • w tym roku szkolnym w ramach projektu uczniowie uczestniczyli w kursach doszkalających, m.in. : z prawa jazdy kat. B i C, operatora wózków widłowych, pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, warsztatach fotografii oraz języka angielskiego.

 • korzystanie z platformy e-learningowej pomocnej przy przygotowaniu do matury.

 • W szkole w ramach projektu nasi nauczyciele prowadzili zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego zawodowego oraz rachunkowości.

 • W zwi ązku z dużym zainteresowaniem projektem odbyła się kolejna rekrutacja uczniów, którzy będą mogli od września 2013 roku zrealizować wybrane przez siebie kursy podnoszące ich kwalifikacje zawodowe.


Projekt „Klucz do kariery- świadomie wybieram przyszłość”- Joanna Krupa


 • przeprowadzenie testów kompetencji zawodowych

 • korzystanie z bazy danych na temat rynku pracy, uczelni, przewidywanych zawodów

 • projekt miał na celu pomoc młodym ludziom w wyborze dalszej drogi kariery

Być Wolontariuszem” – Krzysztof Konsek


 • Organizatorami projektu byli: Danka Brocka i Krzysztof Konsek. W projekcie uczestniczyła klasa III B. Projekt był realizowany od października 2012 do marca/kwietnia 2013.

 • przeprowadzenie ankiety wśród uczniów – uczestników projektu (samoocena);

 • w ramach projektu uczniowie najpierw zapoznali się z celami projektu. Następnie odbyły się warsztaty i szkolenie z prawnikiem w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Dotyczyły one prawnej podstawy działalności wolontariatu.

 • kolejny etap to konkretne zadania do wykonani przez uczniów. Były to:

1. przygotowanie imprezy mikołajkowej dla OREW - u, i podopiecznych szpitala oraz ochronki dla dzieci (opracowanie scenariusza i realizacja)

2. przeprowadzenie wśród społeczności szkolnej ankiety na temat stanu wolontariatu w szkole oraz jej opracowanie

3. ankieta skierowana do uczniów - uczestników projektu (ocena projektu).

4. z prac nad projektem na stronie internetowej szkoły pojawiały się co jakiś czas relacje i zdjęcia.


Projekt „Bądź Przedsiębiorczym” – Joanna Krupa, Małgorzata Herman i Zdzisława Staroń


 • Projekt dotyczył: aktywizacji młodzieży szkół zawodowych i średnich zawodowych przeciw wykluczeniu. Udział wzięła klasa 1e/r, 2e i 2l .

 • w ramach projektu odbyły się: szkolenie tradycyjne na temat przedsiębiorczości, szkolenia e- learningowe, doradztwo z zakresu podejmowania inicjatyw gospodarczych, wsparcie doradcy zawodowego.

 • projekt traktuje o równości szans, mobilności zawodowej, promowaniu postaw aktywnych oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Projekt zakończył się „Dniem Przedsiębiorczości” w szkole oraz otrzymaniem przez szkołę Certyfikatu.


Projekt IKAR- staże wakacyjne dla uczniów- Joanna Krupa


 • podczas wakacji w ramach współpracy z Żorską Izbą Gospodarczą realizowany jest projekt „IKAR”, którego celem są dwutygodniowa praktyka uczniów w różnych żorskich zakładach pracy.


Programy autorskie, innowacje pedagogiczne.


Programy nauczania do przedmiotów zawodowych opracowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych w oparciu o KOWEZiU.

Osoby odpowiedzialne:

Technik Ekonomista- Joanna Krupa

Technik Logistyk- Zdzisława Staroń

Technik Obsługi Turystycznej- Małgorzata Albrycht

Technik Górnictwa Podziemnego- Halina Kawulok

Technik Hotelarstwa- Edyta Adamczyk-Antullis


Wirtualne Laboratoria” – to innowacja pedagogiczna stworzona przez WSL z Poznania,. Zajęcia kształtują umiejętności łączenia teorii z praktyką i utrwalenia dotychczas nabytych wiadomości, wyrobienia u uczniów umiejętności samodzielnego i właściwego stosowania przepisów. Uczniowie wykonują na lekcjach w szkole takie same zadania jak pracownicy w firmach. Wśród praktycznych umiejętności zdobywanych podczas pracy w Wirtualnych Laboratoriach Logistyczno-Spedycyjnych i Magazynowych jest między innymi obsługa zapytań ofertowych, realizacja zamówień, dobieranie środka transportu, zarządzanie magazynem i zapasami czy operacje związane z księgowaniem. Dzięki temu zajęcia są ciekawsze, a absolwenci mają szansę na lepszą pracę i chętniej kontynuują naukę na studiach. Dobre zdanie o tym rozwiązaniu mają również pracodawcy. W szkole zajęcia prowadzone były w klasie III i IV technikum logistycznego przez Małgorzatę Herman i Małgorzatę Albrycht.Edukariera -System wsparcia nauczania podstaw przedsiębiorczości jest informatycznym narzędziem umożliwiającym nauczycielom poprowadzenie lekcji podstaw przedsiębiorczości  w inny niż dotychczas sposób. Jest narzędziem e-learningowym, które przeprowadzi ucznia przez realne zadania dotyczące zagadnień przedsiębiorczości w świecie wirtualnym. Jego podstawę stanowi algorytm, który systematycznie i metodycznie rozwija oraz nadzoruje rozwój niezbędnych kompetencji ucznia. Ustala on ścieżkę nauki przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji ucznia biorąc pod uwagę również preferencje nauczyciela oraz ucznia. Finał nauki stanowi gra decyzyjna eduFirma, pozwalająca uczniowi przetestować i utrwalić wiedzę. Gra ma za zadanie symulować działanie podstawowych zasad ekonomii w gospodarce wolnorynkowej, (między innymi: prawo skali w produkcji, efektywne gospodarowanie zasobami, zależność wielkości popytu i podaży od ceny itd.)

Projekt jest konsekwencj ą udziału w przeprowadzonym w 2010 roku "Badaniu jakości nauczania przedmiotu "podstawy przedsiębiorczości" wśród nauczycieli" realizowanym w ramach projektu pt. "Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych". 
Badanie i realizacja programu: Joanna KrupaOpis innowacji pedagogicznej „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” - innowacja realizowana na lekcjach fizyki


1. Tytuł innowacji:

Projekt „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” POKL.03.03.04-00-032/10. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 Projekty innowacyjne”.

Czas realizacji projektu 01.11.2010- 28.02.2013.


2. Autor innowacji:

Politechnika Koszalińska, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin.


3. Zakres innowacji:

Działaniem innowacyjnym zostają objęci uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.


4. Czas trwania:

Rok szkolny 2012/2013, 2013/2014.


5. Typ innowacji:

Programowa, metodyczna.


6. Opis innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych

W celu wzbogacenia systemu nauczania fizyki klas I-III (I-IV w przypadku techników) szkół ponadgimnazjalnych Politechnika Koszalińska proponuje innowacyjny program nauczania z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo

w skład, którego wchodzi: 118 filmów interaktywnych (gier wideo) Filmy interaktywne wykonane w jakości HD służą do wizualizacji wybranych zagadnień z poszczególnych działów fizyki. Pomagają w wyjaśnieniu, utrwaleniu

lub powtórzeniu przerabianych na lekcji zagadnień. Filmy interaktywne charakteryzują się zróżnicowanym przeznaczeniem dydaktycznym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli i uczniów powstał innowacyjny program nauczania. Do poszczególnych jednostek lekcyjnych dopasowane zostały interaktywne filmy edukacyjne oraz gry flash, które można wykorzystywać na lekcji fizyki tak, aby była ona ciekawa, atrakcyjna i urozmaicona. Program dostosowany został do nowej podstawy programowej.


6.1 Innowacyjność programowa .

Innowacja programowa polega na wdrożeniu innowacyjnego programu nauczania fizyki z wykorzystaniem edukacyjnych gier wideo w tok tradycyjnych lekcji, ukazując praktyczne zastosowanie zjawisk fizycznych

w technice i przemyśle w celu zniwelowania mylnych przekonań uczniów związanych z postrzeganiem fizyki jako trudny i niepotrzebny przedmiot oraz zwiększeniu zainteresowania nim, co w przyszłości przysłuży się

do kontynuacji kształcenia na kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

6.2 Innowacja metodyczna:

Produkt propaguje ideę nauki poprzez działanie. Uczniowie samodzielnie poszukują odpowiedzi na pytania zawarte w grach, nauczyciel jedynie towarzyszy im w przedsięwzięciach, nie podaje gotowych rozwiązań, lecz jedynie ukierunkowuje proces myślenia. Interaktywne zadania są jedynie narzędziem, które ułatwia uczniom samodzielne rozwiązywanie problemów. Opracowane gry wideo są krótkie, dzięki czemu nauczyciel może je dowolnie wkomponować w ramy czasowe programu nauczania. Pozwalają nauczycielom na przedstawienie zjawisk fizycznych, które do tej pory były trudne do zaprezentowania (np. z powodu słabo wyposażonych laboratoriów).


7. Cele innowacji


Cel ogólny wprowadzenia innowacji

Zwiększenie zainteresowania uczniów klas I-III szkół ogólnokształcących i techników z obszaru całej Polski fizyką do poziomu umożliwiającego kontynuację kształcenia na kierunkach technicznych i przyrodniczych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania z wykorzystaniem gier w 123 szkołach, do końca lutego 2013 r.


Cele szczegółowe:

- promowanie wiedzy fizycznej w rożnych formach (w tym podkreślanie jej praktycznego zastosowania)

- badanie zjawisk fizycznych poprzez doświadczenia

- rozwijanie zainteresowania fizyką

- zwiększenie umiejętności wyciągania samodzielnych wniosków

- pobudzenie aktywności poprzez doświadczenia z grami

- pobudzenie twórczego myślenia i stymulowanie pracy własnej


Innowacja prowadzona przez Tomasza Goździka.


Informacja o plikach cookies [Nie pokazuj ponownie]

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Możesz zmienić ustawienia służące do obsługi cookies w przeglądarce internetowej.
Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszych stron bez zmian tych ustawień, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie plików cookies.

Więcej szczegółów w dokumencie "Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies".